Stary Dzików dn. 29 kwietnia 2015 r.

GKiOś.6220.12.2012/2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym

z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z poź zm.) powoływanej dalej jako Uooś)

 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Moszczanica AN-I”

Planowane przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ”Moszczanica AN-I” usytuowanego w miejscowości Moszczanica, gmina Stary Dzików, powiat lubaczowski, na działkach o nr ew. 1599/2 i 1600, do których Inwestor posiada prawo własności. Działki Inwestora położone są w Moszczanicy, na południe od drogi Dzików – Witki – Moszczanica, na tzw. Seniowym Polu. Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża o nazwie „Moszczanica AN-I” odbywało się będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1599/2 i 1600, o łącznej powierzchni 4,9963 ha. Działka nr 1599/2 o powierzchni 1,0012ha, glebach klasy IVb,V i VI, użytkowana jest jako orna, działka nr 1600 o powierzchni 3,9951ha, glebach klasy V i VI, użytkowana jest jako grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe, grunty zadrzewione.

Wielkość geologicznych zasobów złoża wynosi ok. 249 815 m3 (437 176 t) w tym zasobów operatywnych ok 126 800 m3 (221 900 t). Czas planowanej eksploatacji wyniesie ok. 5 -10 lat. Eksploatacja złoża będzie prowadzona sposobem odkrywkowym i systemem ścianowo-wgłębnym, do głębokości ok. 5 m p.p.t. Po zakończeniu eksploatacji złoża na terenie wyrobiska zostanie przeprowadzona rekultywacja pod kontem leśno-rekreacyjnym.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Nieckarz zam. Moszczanica 44, 37-632 Stary Dzików z dniem 31.07.2012 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1  w/w ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem
z dnia 08.11.2012 r. (WOOŚ.4240.9.34.2012.AR-11)  wyraził opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po analizie dokumentów i uwzględnieniu opinii dnia 28.11.2012r. Wójt Gminy Stary Dzików wydał postanowienie Zn. GKOś.6220.12.2012 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dnia 27.04.2015 r. Inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Moszczanica AN-I”

 Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze jest prowadzone z udziałem społeczeństwa.

 Wójt Gminy Stary Dzików jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 30.04.2015r. do 20.05.2015r. każdy będzie się mógł zapoznać z całą dokumentacją dotyczącą inwestycji. Dokumenty będą do w wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie. W tym samym terminie będzie można zgłaszać uwagi i wnioski na adres: Urząd Gminy Stary Dzików ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu(w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie pok. 10) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 Uooś.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dokumentów o środowisku na stronie BIP Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, a także wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Stary Dzików.


                                                                                                              
WÓJT GMINY

     Barbara Małecka


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Moszczanica AN-I”
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:29.04.2015 13:23
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:29.04.2015 13:23