(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 50/IX/2019)

Uchwała Nr 24/VII/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969  z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o s t a n a w i a :

§ 1

Zarządzić pobór podatków od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, w drodze inkasa.

§ 2

1. Ustala się, inkasentów dla wsi:
 
   1. Wieś Cewków - Wach Jan
   2. Wieś Moszczanica - Osetek Bronisław 
   3. Wieś Nowy Dzików - Peszko Janusz
   4. Wieś Stary Dzików - Grzebiennik Tadeusz
   5. Wieś Ułazów - Pokrywka Franciszek 

§ 3

Dla inkasentów określonych w § 2 pkt 1-5 ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso od kwot pobranych osobiście:
-   za łączne zobowiązanie pieniężne - 3,5  %
-   podatku rolnego - 3,5  %
-   podatku leśnego - 3,5  %
-   podatku od nieruchomości - 3,5  %

§ 4

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 50/IX/2019) Uchwała Nr 24/VII/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2015 12:03
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:02.04.2019 09:21