Uchwała Nr 26/VIII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 kwietnia 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)


Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 1+280 do 1+530 w m. Moszczanica na dz. ewid. nr 767" - wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej - 2.500 zł
b) zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+000 do 0+400 w m. Ułazów na dz. ewid. nr 365, 401, 755" - wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej - 2.500 zł
c) wymiana dachu i naprawa elewacji zewnętrznej budynku komunalnego przy ul. Kustronia 13 - 30.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 35.000 zł przeznaczone na:
a) zakup samochodu strażackiego - 5.000 zł
b) wymianę dachu na budynku komunalnym - ośrodek zdrowia - 30.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 212.300 zł, z tego:
§ 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" - 212.300 zł  na realizację zadania "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 212.300 zł
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 212.300 zł, z tego:
§ 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych - 212.300 zł
3. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 212.300 zł, z tego:
- na sfinansowanie zadania "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 212.300 zł
4. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 212.300 zł, z tego:
- na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych - 212.300 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 26/VIII/2015
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.010Rolnictwo i łowiectwo5.000
 01042Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych5.000
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych5.000
2.700Gospodarka mieszkaniowa30.000
 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami30.000
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych30.000
  Razem zwiększenia35.000

II   ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.700Gospodarka mieszkaniowa30.000
 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami30.000
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych30.000
2.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa5.000
 75412Ochotnicze straże pożarne5.000
 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych5.000
  Razem zmniejszenia35.000

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 26/VIII/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2015 12:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2015 12:34