Uchwała Nr 27/VIII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania: "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć w 2015 roku pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na okres 5 lat w wysokości 212.300 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy trzysta złotych) na realizację zadania pn.: "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików".
 
§ 2

Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w następujących terminach:
2015-2020 - spłata odsetek
2016-2020 - spłata kredytu

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny "in blanco" na zasadach określonych w umowie i deklaracji do weksla.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 27/VIII/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania:...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2015 12:41
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2015 12:41