Uchwała Nr 30/IX/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 maja 2015 r.

 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 26/VIII/2015 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 26/VIII/2015 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. l kwotę 35.000 zł zastępuje się kwotą 247.300 zł.
2) Dodaje się lit. d) w brzmieniu: "remont dróg wewnętrznych - 212.300 zł".
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy przeznaczoną na rozchody o kwotę 212.300 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 212.300 zł, z tego:
§ 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" - 212.300 zł na realizację zadania "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 212.300 zł
3. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 212.300 zł, z tego:
- na sfinansowanie zadania "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 212.300 zł"
4) W załączniku nr 1 do Uchwały w tabeli I Zwiększenia dodaje się wiersz nr 3 w brzmieniu: dział 600 Transport i łączność - 212.300 zł, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 212.300 zł, paragraf 4270 zakup usług remontowych - 212.300 zł oraz zmienia się kwotę w wierszu "Razem zwiększenia" z 35.000 zł na 247.300 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 30/IX/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 26/VIII/2015 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2015 13:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2015 13:04