Uchwała Nr 31/IX/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 maja 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 773.976 zł, z następujących źródeł
a) dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 773.976 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 773.976 zł, z następujących źródeł:
a) sprzedaż drewna z lasów gminnych - 773.976 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.269.080 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 1.269.080 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.269.080 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 1.269.080 zł
6. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu o kwotę 773.976 zł, z tego:
- na wyprzedzające finansowanie zadania "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 773.976 zł"

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 31/IX/2015
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 12 maja 2015 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska773.976
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód773.976
 6297Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł773.976
  Razem zwiększenia773.976

II   ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.020Leśnictwo773.976
 02001Gospodarka leśna773.976
 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych773.976
  Razem zmniejszenia773.976


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 31/IX/2015
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 12 maja 2015 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1.269.080
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód1.269.080
 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych773.976
 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych495.104
  Razem zwiększenia1.269.080

II   ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1.269.080
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód1.269.080
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1.269.080
  Razem zmniejszenia1.269.080

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 31/IX/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2015 13:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2015 13:21