Uchwała Nr 32/IX/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 maja 2015 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć w 2015 roku pożyczkę krótkoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu: "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" w wysokości 773.976 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych).

§ 2

1. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2015 ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek pożyczki Gminy Stary Dzików, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.
2. Odsetki od pożyczki spłacane będą z dochodów własnych budżetu gminy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki oraz zabezpieczenia terminowej spłaty pożyczki określonej w § 1 w formie weksla własnego "In blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 32/IX/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2015 13:26
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2015 13:26