Uchwała Nr 33/IX/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 maja 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)


Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 31.600 zł z przeznaczeniem na:
a) opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących systemy fotowoltaiczne na terenie Gminy Stary Dzików" - 24.600 zł
b) zakup sprzętu do siłowni w Starym Dzikowie ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 7.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 31.600 zł przeznaczone na:
a) zakup samochodu strażackiego dla OSP Moszczanica - 21.300 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 7.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy - 3.300 zł
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 33/IX/2015
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 12 maja 2015 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.851Ochrona zdrowia7.000
 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi7.000
 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych7.000
2.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska24.600
 90095Pozostała działalność24.600
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych24.600
  Razem zwiększenia31.600

II   ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.750Administracja publiczna3.300
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)3.300
 4210Zakup materiałów i wyposażenia3.300
2.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa21.300
 75412Ochotnicze straże pożarne21.300
 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych21.300
3.851Ochrona zdrowia7.000
 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi7.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia7.000
  Razem zmniejszenia31.600

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 33/IX/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2015 13:40
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2015 13:40