Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji społecznych i warsztatów psychologicznych...

Stary Dzików 12.06.2015r

PS.271-1.1.2015                                                                     

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIKOWIE na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm) informuje że w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji  społecznych i warsztatów psychologicznych dla  3 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stary Dzików” realizowanych w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałnie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

wybrał do realizacji zamówienia firmę :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie
ul. Rynek 25 ; 37-600 Lubaczów
za kwotę brutto –  9 360,00 zł

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty:

oferta nr 1 - Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.
oś. Słoneczne 14 ;  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

oferta nr 2 - Grupa MPD Sp. z o.o. ; ul. Bernardyńska 11 ; 35 – 016 Rzeszów

oferta nr 3 - Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości
ul. Zielona 8 ;  88 – 430 Janowiec Wielkopolski

oferta nr 4 -  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie;  ul. Rynek 25;  37 – 600 Lubaczów

Oferty otrzymały następującą łączną punktację :

oferta nr 1            186 pkt.
oferta nr 2            189 pkt.
oferta nr 3            156 pkt.
oferta nr 4            300 pkt.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 12.06.2015r przesłał oferentom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji społecznych i warsztatów psychologicznych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2015 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.09.2016 08:04Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
23.09.2016 08:01Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
12.06.2015 14:06 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)