Uchwała Nr 34/X/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 44.285 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 44.285 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 52.100 zł z przeznaczeniem na:
a) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 52.100 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.815 zł przeznaczone na:
a) zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy - 7.815 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 34/X/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 maja 2015 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44.285
  90002 Gospodarka odpadami 44.285
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 44.285
    Razem zwiększenia 44.285
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 34/X/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 maja 2015 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52.100
  90002 Gospodarka odpadami 52.100
  4300 Zakup usług pozostałych 52.100
    Razem zwiększenia 52.100

II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 7.815
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.815
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.815
    Razem zmniejszenia 7.815

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 34/X/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:14.07.2015 15:05
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.07.2015 09:06