Uchwała Nr 36/XI/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2014

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 i 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co
następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za rok 2014 zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

§ 2

Po zapoznaniu się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, informacją o stanie mienia Gminy Stary Dzików oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 36/XI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2014
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.07.2015 09:06
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.07.2015 09:06