Uchwała Nr 37/XI/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXVIII/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Stary Dzików na realizację projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Stary Dzików" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 177/XXVIII/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie gminy Stary Dzików na realizację projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Stary Dzików" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Całkowitą wartość projektu ustala się na kwotę 306.879,99 zł (słownie złotych: trzysta sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć 99/100), w tym:
1) wartość wkładu własnego wynosi 32.222,40 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa 40/100), co stanowi 10,5%,
2) wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 274.657,59 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem 59/100), co stanowi 89,5%.
2. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
w roku 2015 kwota zobowiązania wyniesie 95.293,91 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 91/100).
3. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
w roku 2015:
a) do kwoty 10.005,86 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięć 86/100) z dochodów budżetu Gminy Stary Dzików - dział 756 - dochody z podatków i opłat lokalnych - 10,5% wartości projektu,
b) do kwoty 85.288,05 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem 05/100) z dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 89,5% wartości projektu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 37/XI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXVIII/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.07.2015 09:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.07.2015 09:19