Uchwała Nr 41/XI/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 czerwca 2015
r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Starym Dzikowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 41/XI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.07.2015 10:42
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.07.2015 10:42