Uchwała Nr 42/XII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 100.000 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 100.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105002R dz. nr ewid. 644/2 w miejscowości Ułazów w km 0 617 - 0 887" - 130.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 30.000 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105022R dz. nr ewid. 5056 w miejscowości Cewków w km 0 000 - 0 750 wraz z przebudową przepustu w km 0 002" - 30.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 42/XII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 3 lipca 2015 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 100.000
  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100.000
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 100.000
    Razem zwiększenia 100.000
 


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 42/XII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 3 lipca 2015 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 130.000
  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 130.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000
    Razem zwiększenia 130.000

II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 30.000
  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000
    Razem zwiększenia 30.000

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 42/XII/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.07.2015 11:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.07.2015 11:03