GKiOś.6220.3.2015
Stary Dzików dn. 23.07.2015r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 23 lipca 2015 r. na wniosek Gminy Stary Dzików ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce km 0 000 – km 0 365, km 13 230 – km 15 759”

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. 1235 z poź zm.) w przypadku gdy liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 K.p.a.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z póź. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza się  po zasięgnięciu opinii  następujących organów:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie,

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem oraz w urzędzie gminy. Dodatkowo informacje o powyższym przedsięwzięciu zostaną umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, pok. 10 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

 

   WÓJT GMINY
Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R…
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.07.2015 07:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.07.2015 07:47