Stary Dzików dn. 13 sierpnia 2015 r.

GKiOś.6220.3.2015

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 13.08.2015 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:” „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce km 0 000 – km 0 365, km 13 230 – km 15 759”, zostało wydane przez Wójta Gminy Stary Dzików postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane do przebudowy odcinki dróg powiatowych położone są w miejscowości Cewków km 0 000 – km 0 365 i miejscowości Nowy Dzików km 13 230 – km 15 759, gmina Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 142 Kpa.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików  pokój 10 w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30.

Ponieważ liczba stron niniejszego postanowienia przekracza 20, zgodnie z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Starym Dzikowie i na tablicach ogłoszeń.

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 WÓJT GMINY

Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.08.2015 09:38
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.08.2015 09:38