Stary Dzików dn. 13.08.2015r.

GKiOś.6220.3.2015

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Stary Dzików, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce km 0 000 – km 0 365, km 13 230 – km 15 759”.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 W związku z powyższym, w oparciu o art. 73 § 1 K.p.a. informuje, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików w pokoju 10 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Ponieważ liczba stron niniejszego postanowienia przekracza 20, zgodnie z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.) stosuje się przepisy art. 49 K.p.a.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Starym Dzikowie i na tablicach ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uznaje się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia organ wyda decyzję administracyjną w powyższej sprawie.

 

WÓJT GMINY

Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.08.2015 09:39
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.08.2015 09:39