Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliwa gazowego propan techniczny dla celów grzewczych...

Numer sprawy: 2710.2.2015                                                                 Stary Dzików, 14-10-2015r.                                             

ZAWIADOMIENIE

 O ODRZUCENIU OFERTY I  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa paliwa gazowego propan techniczny dla celów grzewczych oraz dzierżawa i konserwacja 3 zbiorników o pojemności 6700 l każdy do  Zespołu Szkół w Cewkowie i 2 zbiorników o pojemności 4800 l każdy do Szkoły Podstawowej
w Ułazowie”

 

I.  INFORMACJA  O  ODRZUCENIU OFERTY

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję , iż w prowadzonym postępowaniu  odrzucono  ofertę  nr 2 złożoną przez wykonawcę:

 

Dragon Gaz  Sp.zo.o, ul. Kościelna 10,  52-314 Wrocław

 

UZASADNIENIE

           

    Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust.1 pkt 2.  ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

 Zgodnie z dyspozycją Rozdziału XIII pkt 2 SIWZ  Zamawiający wymagał określenia terminu płatności, który stanowił załącznik nr 6 § 6 pkt 4 do specyfikacji.  

Wykonawca złożył ofertę bez określenia terminu płatności- co spowodowało odrzucenie oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ.

II. INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy  Prawo zamówień publicznych  informuję, że
w prowadzonym  postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Nazwa wybranego wykonawcy  : Oferta Nr 1

„GASPOL S.A. , ul. Gazowa 9

21-100 Lubartów

 

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonym i uzyskała największą ilość punktów.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

  1. GASPOL S.A. , ul. Gazowa 9, 21-100 Lubartów

  Cena oferty brutto 199 014,00 z ł - termin płatności 14 dni.

  Liczba punktów w kryterium cena 95 pkt,  termin płatności 2,35 pkt

      Suma punktów 97,35 pkt.

 

2.  Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej, ul. Piaskowa 6,  39-300 Mielec

  Cena oferty brutto 229 518,00 zł - termin płatności 30 dni.

  Liczba punktów w kryterium cena 82,37 pkt,  termin płatności 5,00 pkt

      Suma punktów  87,42 pkt.

 

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                   Dyrektor Gminnego

Zespołu – Ekonomiczno Administracyjnego

/......./

               Stanisław Sulikowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliwa gazowego propan techniczny dla celów grzewczych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.10.2015 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.09.2016 08:02Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
23.09.2016 08:01Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
14.10.2015 14:03 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
14.10.2015 14:01 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
14.10.2015 14:01 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)