Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 65/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 19.713 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizację ogólnokrajowego referendum - 6.463 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 2.000 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 6.000 zł
- dofinansowanie do zatrudnienia asystenta rodziny - 5.250 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 310 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizację wyborów Prezydenta RP - 310 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 19.713 zł, w tym na:
- organizację ogólnokrajowego referendum - 6.463 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 2.000 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 6.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 310 zł, w tym na:
- organizację wyborów Prezydenta RP - 310 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 8.463 zł, z tego na:
- organizację ogólnokrajowego referendum - 6.463 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 2.000 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 310 zł, z tego na:
- organizację wyborów Prezydenta RP - 310 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 16.520 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 300 zł na zwiększenie wydatków w postaci opłacenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
b) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 140 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 1.080 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 15.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.463
  75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6.463
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.463
2. 852 Pomoc społeczna 13.250
  85206 Wspieranie rodziny 5.250
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.250
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.000
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.000
    Razem zwiększenia 19.713
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 310
  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 310
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 310
    Razem zmniejszenia 310

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 lipca 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.463
  75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6.463
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
  4120 Składki na Fundusz Pracy 150
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.613
  4300 Zakup usług pozostałych 500
  4410 Podróże służbowe krajowe 200
2. 852 Pomoc społeczna 13.250
  85206 Wspieranie rodziny 5.250
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.250
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.000
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.000
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.000
  3110 Świadczenia społeczne 6.000
    Razem zwiększenia 19.713
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 310
  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 310
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231,65
  4120 Składki na Fundusz Pracy 54,35
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14,01
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3
  4300 Zakup usług pozostałych 6,99
    Razem zmniejszenia 310

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 lipca 2015 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.463
  75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6.463
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.463
2. 852 Pomoc społeczna 2.000
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.000
    Razem zwiększenia 8.463
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 310
  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 310
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 310
    Razem zmniejszenia 310
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.463
  75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6.463
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
  4120 Składki na Fundusz Pracy 150
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.613
  4300 Zakup usług pozostałych 500
  4410 Podróże służbowe krajowe 200
2. 852 Pomoc społeczna 2.000
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.000
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.000
    Razem zwiększenia 8.463
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 310
  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 310
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231,65
  4120 Składki na Fundusz Pracy 54,35
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14,01
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3
  4300 Zakup usług pozostałych 6,99
    Razem zmniejszenia 310

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 lipca 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 300 300
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300
  75095 Pozostała działalność 300  
  4430 Różne opłaty i składki 300  
2. 851 Ochrona zdrowia 140 140
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 140
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   140
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 140  
3. 852 Pomoc społeczna 1.080 1.080
  85206 Wspieranie rodziny 80 80
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   80
  4280 Zakup usług zdrowotnych 80  
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.000 1.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.000
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000  
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 15.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.000 15.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   15.000
  4260 Zakup energii 15.000  
    Razem 16.520 16.520

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2015 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż