Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 66/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 3.232 zł, w tym:
a) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 1.300 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.700 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 232 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 lipca 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.300 1.300
  75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1.300 1.300
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300  
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.700 1.700
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.700 1.700
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 200  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500  
  4270 Zakup usług remontowych   1.700
3. 852 Pomoc społeczna 232 232
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 232  
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 217  
  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15  
  85215 Dodatki mieszkaniowe   232
  3110 Świadczenia społeczne   232
    Razem 3.232 3.232

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2015 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż