Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej…

Zarządzenie Nr 71/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 5.257,70 zł, w tym:
b) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 400 zł
c) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 400 zł
d) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 400 zł
e) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.500 zł
f) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 357,70 zł
g) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 200 zł
h) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 3.690,50 zł na:
- zakup materiałów dla jednostek OSP - 2.548 zł
- wykaszanie działek gminnych - 1.142,50 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 400 400
  02001 Gospodarka leśna 400 400
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 400  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   400
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 400
  40002 Dostarczanie wody 400 400
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 400  
  4270 Zakup usług remontowych   400
3. 600 Transport i łączność 400 400
  60016 Drogi publiczne gminne 400 400
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   400
  4300 Zakup usług pozostałych   400
4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.142,50  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.142,50  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.142,50  
5. 750 Administracja publiczna 1.500 1.500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.500 1.500
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 357,70 357,70
  75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 357,70 357,70
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74,70  
  4300 Zakup usług pozostałych   357,70
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 283  
7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.548  
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.548  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.548  
8. 758 Różne rozliczenia   3.690,50
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   3.690,50
  4810 Rezerwy   3.690,50
9. 851 Ochrona zdrowia 200 200
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 200
  4430 Różne opłaty i składki   200
  4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 200  
10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000 2.000
  90001 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000 2.000
  4270 Zakup usług remontowych   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
    Razem 8.948,20 8.948,20

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2015 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż