Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzików w gospodarstwach…

Zarządzenie Nr 72/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzików w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Działając na podstawie art. 31 i 31b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późno zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 59/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

- zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję ds. szacowania szkód w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych (susza, powódź, grad, huragan, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę) i spowodowanych tymi zjawiskami strat u rolników indywidualnych na terenie Gminy Stary Dzików w składzie:
1. Tadeusz Jabłoński - Przedstawiciel UG
2. Krzysztof Kłaczko - Przedstawiciel UG
3. Elźbieta Samagalska - Przedstawiciel UG
4. Stanisława Szczybyło - Przedstawiciel PODR
5. Julian Wawrzyniec - Przedstawiciel PIR
W przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej w skład komisji dodatkowo wchodzi:
1. Bogusław Gilarski - Przedstwiciel UG

§ 2

Zadania Komisji określone zostały w Zarządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 59/15 z dnia 20 marca 2015 r.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2012 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzików w gospodarstwach…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2015 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż