Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 73/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 5.198 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" - 5.198 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 5.198 zł, w tym na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" - 5.198 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.700 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.000 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 200 zł
c) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 500 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.198
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.198
  2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 5.198
    Razem zwiększenia 5.198

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.198
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.198
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.198
    Razem zwiększenia 5.198

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 2.000 2.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 200
  75412 Ochotnicze straże pożarne 200 200
  4300 Zakup usług pozostałych   200
  4410 Podróże służbowe krajowe 200  
9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500 500
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 500
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   500
  4430 Różne opłaty i składki 500  
    Razem 2.700 2.700

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2015 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż