Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 77/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fmansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 100 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej - 100 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 100 zł, w tym na:
- kwalifikację wojskową - 100 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfmansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 100 zł, z tego:
- na kwalifikację wojskową - 100 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 109,56 zł, w tym:
a) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 109,56 zł.
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 630 zł na podwyżkę zryczałtowanych diet dla sołtysów.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 77/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 77/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 77/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 630  
  02001 Gospodarka leśna 630  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 630  
2. 758 Różne rozliczenia   630
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   630
  4810 Rezerwy   630
3. 852 Pomoc społeczna 109,56 109,56
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 109,56 109,56
  4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   104,06
  4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   5,50
  4307 Zakup usług pozostałych 104,06  
  4309 Zakup usług pozostałych 5,50  
    Razem 739,56 739,56

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 08:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż