Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 80/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 120.461,00 w tym:
- zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie) o kwotę 5.500,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5.500,00 zł
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 119.634,00 zł.
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 827,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 80/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 września 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 119.634 119.634
  80101 Szkoły podstawowe 51.664 5.589
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   5.589
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.664  
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   20.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   20.000
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego   60.247
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   60.247
  80110 Gimnazja publiczne 61.393 27.342
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   6.342
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.000  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.393  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   21.000
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
  80146 Dokształcanie i doskonalenie 43 43
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   43
  4410 Podróże służbowe krajowe 43  
  80148 Stołówki szkolne 5.534 6.413
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   913
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.534  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   5.500
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 827 827
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 827 827
  3240 Stypendia dla uczniów   827
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 827  
    Razem 120.461 120.461

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż