Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 81/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 8.082 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP - 8.082 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 8.082 zł, w tym na:
- na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP - 8.082 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 8.082 zł, z tego:
- na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP - 8.082 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 45.419,99 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 4.500 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 2.000 zł
c) w dziale "Transport i łączność' na kwotę 450 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 50 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 700 zł
f) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 7.500 zł
g) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 24.969,99 zł
h) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 5.000 zł
i) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 250 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 2.000 zł na zakup energii w budynkach komunalnych.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 września 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.082
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.082
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8.082
    Razem zwiększenia 8.082

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 września 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.082
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.082
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570
  4120 Składki na Fundusz Pracy 50
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.150
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.712
  4300 Zakup usług pozostałych 300
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 300
    Razem zwiększenia 8.082

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 81/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 września 2015 r.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.082
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.082
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8.082
    Razem zwiększenia 8.082
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.082
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.082
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570
  4120 Składki na Fundusz Pracy 50
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.150
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.712
  4300 Zakup usług pozostałych 300
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 300
    Razem zwiększenia 8.082

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 81/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 września 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 4.500 4.500
  02001 Gospodarka leśna 4.500 4.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2.300
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   2.200
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.000 2.000
  40002 Dostarczanie wody 2.000 2.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.740  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 10  
  4260 Zakup energii   2.000
3. 600 Transport i łączność 450 450
  60016 Drogi publiczne gminne 450 450
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50  
  4300 Zakup usług pozostałych   450
4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.000  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000  
  4260 Zakup energii 2.000  
5. 750 Administracja publiczna 50 50
  75011 Urzędy wojewódzkie 50 50
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50  
  4300 Zakup usług pozostałych   50
6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 700
  75412 Ochotnicze straże pożarne 700 700
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   700
  4270 Zakup usług remontowych 200  
7. 758 Różne rozliczenia   2.000
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   2.000
  4810 Rezerwy   2.000
8. 801 Oświata i wychowanie 7.500 7.500
  80110 Gimnazja   7.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   7.500
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 7.500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500  
9. 852 Pomoc społeczna 24.969,99 24.969,99
  85202 Domy pomocy społecznej   2.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   2.000
  85206 Wspieranie rodziny 227,90 227,90
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   170
  4120 Składki na Fundusz Pracy   50
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   7,90
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 227,90  
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.000 15.000
  3110 Świadczenia społeczne   15.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.000  
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.000  
  3110 Świadczenia społeczne 1.460  
  3119 Świadczenia społeczne 540  
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.742,09 7.742,09
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.500  
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 229,81  
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 12,28  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.500
  4300 Zakup usług pozostałych   6.000
  4307 Zakup usług pozostałych   229,81
  4309 Zakup usług pozostałych   12,28
10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000 5.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000 5.000
  4260 Zakup energii 5.000  
  4270 Zakup usług remontowych   5.000
11. 926 Kultura fizyczna 250 250
  92601 Obiekty sportowe 250 250
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250  
  4260 Zakup energii   250
    Razem 47.419,99 47.419,99

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż