Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 86/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 138.298 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 130.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.660 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.238 zł
- zasiłki stałe - 4.400 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 138.298 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 130.000 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 4.400 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.898 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfmansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 132.660 zł, z tego na:
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 130.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.660 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 8.353 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 500 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 6.353 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.000 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 350 zł
e) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 150 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 września 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 138.298
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 130.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 130.000
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.898
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.660
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 1.238
  85216 Zasiłki stałe 4.400
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 4.400
    Razem zwiększenia 138.298

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 września 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 138.298
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 130.000
  3110 Świadczenia społeczne 130.000
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.898
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.898
  85216 Zasiłki stałe 4.400
  3110 Świadczenia społeczne 4.400
    Razem zwiększenia 138.298

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 86/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 września 2015 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 132.660
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 130.000
  3110 Świadczenia społeczne 130.000
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.660
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.660
    Razem zwiększenia 132.660
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 132.660
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 130.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 130.000
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.660
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.660
    Razem zwiększenia 132.660

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 86/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 września 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 500 500
  02001 Gospodarka leśna 500 500
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   500
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.353 6.353
  40002 Dostarczanie wody 6.353 6.353
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 348  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 5  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000  
  4260 Zakup energii   6.353
3. 750 Administracja publiczna 1.000 1.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000 1.000
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350 350
  75412 Ochotnicze straże pożarne 350 350
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50  
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300  
  4300 Zakup usług pozostałych   350
5. 801 Oświata i wychowanie 150 150
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 150 150
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 150  
  4280 Zakup usług zdrowotnych   150
    Razem 8.353 8.353

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż