Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu…

Zarządzenie Nr 88/2015
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE-SAREX 15/11"

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96, poz. 850), oraz § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniach oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96), Zarządzenia nr 173/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 października 2015 r. oraz Zarządzenia nr 32/2015 z dnia 8 października 2015 r. Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

Zarządza się co następuje:

§ 1

1. W dniach 13-15 października 2015 r. zostanie przeprowadzony na terenie Gminy Stary Dzików trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza, zwany dalej "treningiem".
2. Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE-SAREX 15/11" organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz nadzorowanego i koordynowanego w sferze cywilnej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).
3. Harmonogram Treningu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Celem treningu będzie weryfikacja skuteczności funkcjonowania oraz określenie na podstawie wniosków z jego przebiegu, kierunków doskonalenia procedur ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach z powietrza, w szczególności:
1) weryfikacja skuteczności procedur i technicznych systemów wymiany informacji o zagrożeniach uderzeniami z powietrza - systemów teleinformatycznych oraz systemów łączności radiowej;
2) praktyczne sprawdzenie skuteczności działania systemów alarmowych na terenie gminy;

§ 2

1. W ramach treningu, w dniach 13-15 października 2015 r., między godz. 9:00 a 15:00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie gminy.
2. W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
1) akustyczny sygnał alarmowy - "ogłoszenie alarmu",
2) akustyczny sygnał alarmowy - "odwołanie alarmu"
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).
3. Fizyczne uruchomienie systemów alarmowych w celu emisji sygnałów, o których mowa w ust. 2 przez gminne elementy SWA, nastąpi po otrzymaniu stosownego komunikatu z PCZK Lubaczów. w radiowej sieci zarządzania Starosty oraz pocztą elektroniczną.
4. Do przeprowadzenia głośnej próby uruchomienia systemów należy wykorzystać syreny alarmowe Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 3

Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oraz sporządzenie sprawozdania z treningu powierzam inspektorowi ds. OC w Urzędzie Gminy Stary Dzików.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż