Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 90/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 87.932,00 złw tym;
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 85.988,00 zł.
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 1.944,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 października 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 87.932 87.932
  80101 Szkoły podstawowe 85.354 16.527
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85.354  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   527
  4260 Zakup energii   15.000
  4430 Różne opłaty i składki   1.000
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   473
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   473
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego   66.883
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   60.000
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.883
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   5.000
  80110 Gimnazja publiczne   1.761
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.761
  80146 Dokształcanie i doskonalenie 334 344
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   344
  4410 Podróże służbowe krajowe 44  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 290  
  80148 Stołówki szkolne 300  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300  
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.944 1.944
  85401 Świetlice szkolne 1.769 1.769
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.769  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   119
  4120 Składki na Fundusz Pracy   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4280 Zakup usług zdrowotnych   150
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 175 175
  3240 Stypendia dla uczniów 175  
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów   175
    Razem 89.876 89.876

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż