Uchwała Nr 43/XIII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 118.835,27 zł, z następujących źródeł:
a) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - 24.000 zł
b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 28.000 zł
c) sprzedaż drewna z lasów gminnych - 17.618,27 zł
d) dotacja na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 31.717 zł
e) zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 9.500 zł
f) dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Zakup ubrań specjalnych ochronnych, rękawic specjalnych oraz butów specjalnych sznurowanych" - 8.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 42.116,25, z następujących źródeł
a) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 40.837 zł
b) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 1.279,25 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 139.793,91 zł z przeznaczeniem na:
a) wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach - 8.500 zł
b) zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Starym Dzikowie - 5.500 zł
c) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach - 10.000 zł
d) zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 1 280 do 1 530 w m. Moszczanica na dz. ewid. nr 767" - 34.050 zł
e) zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0 000 do 0 400 w m. Ułazów na dz. ewid. nr 365, 401, 755" (wygon Kłaczka) - 14.900 zł
f) zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 9.500 zł
g) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 1.500 zł
h) realizację projektu w ramach POKL "Czas na aktywność w Gminie Stary Dzików" - 41.304,17 zł
i) realizację projektu w ramach POKL "Czas na aktywność w Gminie Stary Dzików" - wkład własny - 2.539,74 zł
j) realizację zadania "Zakup ubrań specjalnych ochronnych, rękawic specjalnych oraz butów specjalnych sznurowanych" - 8.000 zł
k) remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon Dyjaka - 4.000 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28.768,99 zł przeznaczone na:
a) remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wygon "Kłaczka" w m. Ułazów - 13.608,72 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" - 7.341,28 zł
c) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 1.279,25 zł
d) wypłatę zasiłków celowych - 2.539,74 zł
e) naprawę przepustu "na tarasie" (fundusz sołecki wsi Moszczanica) - 4.000 zł
6. Zmienia się klasyfikację budżetową środków funduszu sołeckiego wsi Ułazów w wysokości 13.608,72 zł przeznaczonych na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wygon "Kłaczka" z działu 600 "Transport i łączność", rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" § 4270 "Zakup usług remontowych" na dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01042 "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".
7. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Moszczanica wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego zmniejsza się wydatki w zadaniu naprawa przepustu "na tarasie" o kwotę 4.000 zł (dział 600, rozdział 60017 paragraf 4300) i zwiększa się wydatki w zadaniu remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych: wygon Dyjaka o kwotę 4.000 zł (dział 600,
rozdział 60017, paragraf 4270).
8. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy przeznaczoną na rozchody o kwotę 34.305,90 zł.
2. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 34.305,90 zł, z tego:
- § 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" o kwotę 34.305,90 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 43/XIII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 28.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 28.000
  6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28.000
2. 020 Leśnictwo 17.618,27
  02001 Gospodarka leśna 17.618,27
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17.618,27
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 8.000
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.000
4. 758 Różne rozliczenia 24.000
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24.000
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24.000
5. 852 Pomoc społeczna 41.217
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.500
  0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.500
  0970 Wpływy z różnych dochodów 7.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 31.717
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30.122,30
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.594,70
    Razem zwiększenia 118.835,27
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 40.837
  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40.837
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 40.837
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.279,25
  90002 Gospodarka odpadami 1.279,25
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.279,25
    Razem zmniejszenia 42.116,25

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 43/XIII/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.11.2015 09:23
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.11.2015 09:25