(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 222/XLVI/2021)

Uchwała Nr 44/XIII/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2013r., poz. 594 ze zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów stanowiącą rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa w wysokości j/n:  
- sołtys wsi Stary Dzików - 600 zł
- sołtys wsi Cewków - 800 zł
- sołtys wsi Moszczanica - 600 zł
- sołtys wsi Ułazów - 600 zł
- sołtys wsi Nowy Dzików - 600 zł

§ 2

W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa w trakcie miesiąca, sołtysowi wypłaca się część miesięcznej diety, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji sołtysa, przy czym miesiąc liczy 30 dni.

§ 3

1. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
2. Podróż służbowa, o której mowa w ust. 1, to wykonywanie przez sołtysa zadania określonego przez Wójta Gminy Stary Dzików poza granicami gminy Stary Dzików, mającego bezpośredni związek z wykonywaniem funkcji sołtysa.
3. Polecenie podróży służbowej wydaje sołtysowi Wójt Gminy Stary Dzików.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 29/VIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów gminy Stary Dzików.

§ 6

1. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 26.08.2015r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc uchwałą nr 222/XLVI/2021) Uchwała Nr 44/XIII/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.11.2015 09:49
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.08.2021 18:39