Uchwała Nr 45/XIV/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 6 września 2015 r.

w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Ziemia Lubaczowska"

Na podstawie art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

Utworzyć wspólnie z Gminą Horyniec-Zdrój, Gminą Lubaczów, Gminą Wielkie Oczy, Miastem Lubaczów, Gminą Cieszanów, Gminą Narol, Gminą Oleszyce Związek Międzygminny pod nazwą "Ziemia Lubaczowska".

§ 2

Przyjąć Statut Związku Międzygminnego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik do Uchwały Nr 45/XIV/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 6 września 2015 r.

Statut Związku Gmin "Ziemia Lubaczowska"

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Tworzy się związek międzygminny pod nazwą "Ziemia Lubaczowska" zwany dalej "Związkiem".
§ 2. 1. Związek tworzą gminy leżące na terenie powiatu lubaczowskiego:
1) Gmina Horyniec Zdrój,
2) Gmina Lubaczów,
3) Gmina Stary Dzików,
4) Gmina Wielkie Oczy,
5) Miasto Lubaczów,
6) Gmina Cieszanów,
7) Gmina Naroi,
8) Gmina Oleszyce,
2. Każdy członek Związku ma prawo poprzez swoich przedstawicieli do przedstawiania uwag, wniosków i żądań.
§ 3. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz niniejszego Statutu.
§ 4. Terenem działania Związku jest obszar gmin wchodzących w jego skład.
§ 5. Siedzibą Związku jest miasto Lubaczów.
§ 6. Czas trwania związku jest nieograniczony.
§ 7. Związek posiada osobowość prawną.

Rozdział 2.
Cele i zadania Związku

§ 8. 1. Związek ma na celu integrację oraz gospodarczy i kulturowy rozwój gmin - członków Związku.
2. Związek dąży do rozwijania, eksponowania i wykorzystywania zasobów gospodarczych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych swej ziemi.
3. Celem Związku jest reprezentowanie interesów zrzeszonych gmin w zakresie objętym przedmiotem działania związku.
§ 9. Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na "rzecz rozwoju gospodarki, w tym turystyki, w szczególności poprzez:
1) współpracę w celu przygotowywania i promocji wspólnej oferty inwestycyjnej;
2) tworzenie wspólnych produktów turystycznych;
3) budowę wspólnej marki i promocję regionu;
4) pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
a) rozwoju infrastruktury turystycznej,
b) ochrony środowiska i działań proekologicznych,
c) wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych,
5) podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju kultury i tradycji regionalnych;
6) tworzenia miejsc pracy poprzez promowanie, wspieranie lub wdrażanie rozwiązań ekonomii społecznej;
7) koordynowanie działań gmin - członków Związku w zakresie działania Związku.
§ 10. Na zgodny wniosek gmin - członków Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach ustawy, mogą być przez Związek realizowane inne zadania publiczne.
§ 11. 1. Związek realizuje cele i zadania, określone Statutem i przyjęte do realizacji uchwałami Zgromadzenia we wszystkich formach przewidzianych prawem, w szczególności w drodze:
1) tworzenia przedsiębiorstw, zakładów, spółek i innych podmiotów gospodarczych i przystępowanie do nich,
2) prowadzenia własnej działalności informacyjnej i wydawniczej,
3) współpracy z innymi związkami międzygminnymi, stowarzyszeniami, organizacjami gospodarczymi, naukowymi i instytucjami zajmującymi się działalnością o podobnym charakterze,
4) pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań związku.
2. Związek reprezentuje interesy gmin - członków Związku w zakresie objętym przedmiotem jego działania.

Rozdział 3.
Organizacja Związku

§ 12. 1. Organami Związku są: Zgromadzenie i Zarząd.
§ 13. 1. Zgromadzenie Związku zwane dalej Zgromadzeniem jest organem stanowiącym i kontrolnym.
2. Każda z gmin - członków Związku reprezentowana jest w Zgromadzeniu przez trzech uprawnionych przedstawicieli.
3. W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie, Burmistrzowie i po dwóch przedstawicieli wytypowanych przez Rady Gmin.
4. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia,
2) opracowanie i rekomendowanie gminom uchwał - lokalnych przepisów stanowiących nakazy, zakazy, bodźce i zachęty dla ochrony środowiska naturalnego,
3) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,
4) ustalenie wysokości składek członkowskich Związku,
5) uchwalenie rocznego planu finansowego Związku,
6) zatwierdzenie kierunków działania Związku,
7) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu, o obciążeniu nieruchomości przez Związek,
8) określanie liczby członków Zarządu Związku,
9) wybór Zarządu Związku, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego,
10) wybór Komisji Rewizyjnej,
11) powoływanie i odwoływanie skarbnika związku, który jest głównym księgowym;
12) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium Zarządowi,
13) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
14) podejmowanie uchwał o likwidacji oraz rozwiązaniu Związku,
15) tworzenie jednostek organizacyjnych,
16) ustalanie struktury organizacyjnej biura związku.
5. Kadencja Zgromadzenia trwa 4 lata i jest równa kadencji rad gmin.
6. Przedstawiciele gmin ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnią swoje obowiązki aż do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.
§ 14. 1. Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów statutowej liczby przedstawicieli.
2. Każdemu z przedstawicieli przysługuje w Zgromadzeniu jeden głos.
3. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia, powiadamiając członków przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie może być zwołane na wniosek 1/4 składu Zgromadzenia.
5. Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Zarządu Związku.
6. Pierwszą sesję Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji lub w przypadku pierwszej kadencji Wójt Gminy Lubaczów.
7. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 15. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
2. W skład Zarządu Związku wchodzą: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego oraz członkowie Zarządu.
3. W celu programowej realizacji zadań Związku Zarząd Związku powołuje Biuro Związku.
4. Organizację i zasady funkcjonowania Biura Związku określa regulamin organizacyjny zatwierdzony na wniosek Zarządu przez Zgromadzenie.
§ 16. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
2) realizacja planu finansowego Związku,
3) bieżące kierowanie działalnością Związku,
4) zawieranie umów i porozumień,
5) realizacja uchwał Zgromadzenia,
6) proponowanie kierunków działań Związku,
7) ustalanie regulaminu organizacyjnego Zarządu,
8) nadzór nad działalnością Biura Związku.
§ 17. 1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Związku w tym roku.
2. Zarząd odpowiada za gospodarkę finansową Związku.
3. Gospodarka finansowa jest jawna.
§ 18. 1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem i bieżącej działalności Związku składa Przewodniczący Zarządu lub Z-ca Przewodniczącego i co najmniej jeden członek Zarządu.
§ 19. 1. Przewodniczący zarządu:
1) organizuje pracę zarządu i przewodniczy jego obradom,
2) kieruje bieżącymi sprawami związku i reprezentuje związek na zewnątrz,
3) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników biura związku,
4) składa sprawozdania z działalności zarządu na posiedzeniach zgromadzenia,
5) zgłasza zgromadzeniu wnioski w sprawie kandydatur na stanowiska zastępców przewodniczącego zarządu i pozostałych członków zarządu.
2. W sprawach niecierpiących zwłoki, przewodniczący zarządu podejmuje czynności należące do właściwości zarządu.
3. Czynności podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu.
4. Jeżeli przewodniczący zarządu związku nie może pełnić swoich obowiązków jego funkcję wykonuje zastępca przewodniczącego związku.
§ 20. Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie.
§ 21. 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzej przedstawiciele, z wyjątkiem będących członkami Zarządu oraz pełniących funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan uchwalony przez Zgromadzenie, może również podejmować doraźne kontrole na zlecenie Zgromadzenia.
6. Wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej udostępnia się i publikuje zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
7. Szczegółowy tryb i formy pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia.
§ 22. Zgromadzenie Związku może powołać inne komisje stałe lub doraźne na czas realizacji określonych zadań.

Rozdział 4.
Majątek i gospodarka Związku

§ 23. 1. Poszczególne gminy uczestniczą w Związku w zakresie zaangażowania finansowego uiszczając składkę ustalaną corocznie przez Zgromadzenie.
2. Majątek wniesiony przez gminy oraz nabyty od innych osób stanowi majątek Związku.
3. Majątek Związku jest odrębny i odrębnie zarządzany od majątku członków Związku.
4. Księgowość Związku jest odrębnie prowadzona od księgowości członków Związku.
§ 24. 1. Majątek Związku służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gmin - członków Związku.
2. Każdej z gmin - członków Związku, Związek zapewnia się obsługę potrzeb jej mieszkańców w zakresie realizowanych zadań publicznych na zasadach równych z prawami innych gmin z tytułu uczestnictwa w Związku, w tym poprzez działania powołanych spółek i jednostek organizacyjnych. Każda z tych gmin jest zobowiązana do korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz obiektów i urządzeń należących do powołanych przez- Związek spółek i jednostek organizacyjnych, w taki sposób, aby obiekty te i urządzenia zostały wykorzystane w jak najlepszy sposób dla realizacji zadań publicznych powierzonych Związkowi.
3. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku oraz powołanych przez Związek spółek i jednostek organizacyjnych nie może naruszać praw osób trzecich oraz musi pozostawać w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego. W tym celu członkowie Związku podejmą stosowne decyzje i uchwały.
§ 25. Dochody z majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami decyduje Zgromadzenie.
§ 26. Środki finansowe Związku pochodzą z:
1) składek członkowskich,
2) wpływów z majątku, zakładów i urządzeń Związku,
3) udziałów Związku w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,
4) darowizn, spadków i zapisów,
5) dotacji i subwencji,
6) dochodów z działalności Związku,
7) innych dochodów i świadczeń.
§ 27. Jeżeli dochody Związku oraz świadczenia członków nie wystarczają na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do opłacanych składek.
§ 28. 1. Zarząd przygotowuje projekt budżetu Związku obejmujący wszystkie dochody i wydatki spodziewane w danym roku.
2. Budżet winien być uchwalony przez Zgromadzenie zgodnie z zasadami i w terminach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 29. 1. Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.
2. Byli uczestnicy Związku odpowiadają w granicach określonych w ust. 1 za wszystkie zobowiązania Związku powstałe do chwili ich wystąpienia lub usunięcia ze Związku.
§ 30. 1. Przewodniczący Zarządu może zostać upoważniony przez Zarząd do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku w tym, co do wykonywania uprawnień przysługujących Związkowi z tytułu uczestnictwa w spółkach.
2. Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Związku wymaga dla swojej skuteczności kontrasygnaty głównego księgowego (skarbnika) związku lub osoby przez niego upoważnionej.

Rozdział 5.
Udziały w kosztach wspólnej działalności i zyskach oraz pokrywanie strat Związku

§ 31. 1. Udziały w kosztach wspólnej działalności Związku ustala się corocznie proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdego z członków Związku, przy czym przyjmuje się liczbę mieszkańców na koniec danego roku poprzedzającego świadczenie.
2. Zasady finansowania kosztów wspólnej działalności w szczególności, choć nie tylko: inwestycji oraz remontów ustala Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Jeżeli działalność gospodarcza, dotycząca danej dziedziny zadań określonej Statutem, prowadzona będzie przez jednostkę organizacyjną, utworzoną przez Związek (np. zakład budżetowy, spółkę itp.), lub któremu Związek powierzy prowadzenie tej działalności, podział zysków i udział w pokrywaniu strat wynikać będzie z zasad określonych dla tej jednostki.
§ 32. 1. Członkowie Związku uczestniczą w zyskach i pokrywają straty w proporcjach ustalonych dla udziału w kosztach wspólnej działalności Związku, określonych w § 31 ust. 1.
2. W pokryciu strat były członek bierze udział za ten rok w całości, w którym ustało uczestnictwo w Związku.

Rozdział 6.
Zasady przystępowania i występowania ze Związku oraz zasady rozliczeń majątkowych

§ 33. 1. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Przystąpienie i wystąpienie gmin - członków Związku stanowi Zmianę Statutu.
3. Z wnioskiem o przyjęcie do Związku występuje rada zainteresowanej gminy.
4. Wniosek powinien zawierać:
1) uchwałę rady gminy w sprawie przystąpienia do Związku,
2) uchwałę rady gminy w sprawie przyjęcia Statutu Związku.
§ 34. 1. Zmiana granic administracyjnych gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku.
2. Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie swoich granic administracyjnych.
3. W przypadku, gdy zmiana granic wpływa istotnie na podstawę określenia udziału, rada gminy może wystąpić do związku o zmianę wysokości udziału.
§ 35. 1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) wystąpienia gminy ze Związku, poprzez podjęcie uchwały przez jej radę;
2) wykluczenia członka ze Związku w przypadku nie realizowania przez niego postanowień Statutu i uchwał Zgromadzenia oraz działania na szkodę Związku,
3) zmiany podziału administracyjnego, skutkiem czego gmina - członek Związku przestaje istnieć.
2. O wykluczeniu członka ze Związku stanowi Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. W razie ustania członkostwa były członek Związku ma obowiązek uregulowania w terminie
ustalonym przez Zgromadzenie wszystkich zobowiązań w stosunku do Związku.
4. W razie ustania członkostwa w Związku, członkowi nie przysługują żadne roszczenia o zwrot opłaconych składek.
§ 36. 1. Członek Związku może z niego wystąpić z końcem roku obrachunkowego, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przedkładając Zgromadzeniu Związku uchwałę rady gminy o wystąpieniu ze Związku.
2. Wstąpienie ze Związku Zgromadzenie potwierdza uchwałą.
3. Występujący członek jest nadal, po wystąpieniu ze Związku, zobowiązany do uczestnictwa na dotychczasowych zasadach w zobowiązaniach Związku, które zostały zaciągnięte podczas jego uczestnictwa.
§ 37. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątkowe przekazane Związkowi przez jego członków nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo realizować swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.

Rozdział 7.
Nadzór nad Związkiem

§ 38. 1. Nadzór nad Związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Podkarpacki i Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.
2. Zakres i sposób nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.

Rozdział 8.
Zasady likwidacji Związku oraz rozwiązanie

§ 39. 1. W przypadku likwidacji Związku jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz dotychczasowych członków Związku w proporcjach ustalonych dla udziału wniesionego do Związku w czasie całego okresu uczestnictwa w Związku.
2. Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń i zakładów Związku mają te gminy, na obszarze, których te urządzenia i zakłady się znajdują. Na przejmującym ciąży obowiązek spłacenia pozostałych członków, stosownie do zasad określonych w ust. 1 powyżej.
3. Likwidację Związku przeprowadza likwidator powołany uchwałą Zgromadzenia.
4. Do obowiązków likwidatora należy: kontrola dokumentów Związku, ustalenie wszystkich składników majątku, zobowiązań oraz należności, opracowanie planu likwidacji, przeprowadzeni likwidacji, w oparciu o przepisy prawa, postanowienia Statutu.
§ 40. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o postawieniu Związku w stan likwidacji:
1) na podstawie uchwały, co najmniej 2/3 rad gmin wchodzących w skład Związku;
2) jeżeli liczba uczestników Związku spadnie poniżej 3 członków.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 41. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie przyjętym d/a jego ustanowienia, zgodnie z przepisami Ustawy.
§ 42. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 45/XIV/2015 z dnia 6 września 2015 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Ziemia Lubaczowska"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.11.2015 11:01
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.11.2015 14:01