Uchwała Nr 46/XV/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na:
a) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewkow-Stary Dzików-Oleszyce km 0 000 - km 0 365, km13 230 - km 15 759" - 21.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21.000 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105022R dz. ewid. 5056 w miejscowości Cewków w km 0 000 - 0 750 wraz z przebudową przepustu w km 0 002" - 16.000 zł
b) zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105002R dz. nr ewid. 644/2 w miejscowości Ułazów w km 0 617 - 0 887" - 5.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 46/XV/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2015 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 21.000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 21.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.000
    Razem zwiększenia 21.000
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 21.000
  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 21.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.000
    Razem zmniejszenia 21.000

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 46/XV/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.11.2015 11:38
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.11.2015 11:38