Uchwała Nr 47/XVI/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejecie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przejecie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego tj. zarządzania drogą powiatową nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8 494 - 13 230 położonej na terenie Gminy Stary Dzików.
2. Udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików do wystąpienia do Samorządu Powiatu Lubaczowskiego celem zawarcia porozumienia na przejęcie ww. zadania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 47/XVI/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejecie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików…
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.11.2015 12:29
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.11.2015 12:29