Uchwała Nr 49/XVI/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 124 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc rzeczową dla Powiatu Lubaczowskiego w formie dokumentacji techniczno-projektowej w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce km 0 000 - km 0 365, km 13 230 - km 15 759".

§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz jej przeznaczenie określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Powiatem Lubaczowskim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 49/XVI/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.11.2015 12:43
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.11.2015 13:58