Uchwała Nr 51/XVI/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 171.823,94 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - 24.838,94 zł
b) sprzedaż drewna - 146.985 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 171.823,94 zł z przeznaczeniem na:
a) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej, audytów energetycznych i studium wykonalności do zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków, Ułazów i Stary Dzików" - 146.985 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne - 24.838,94 zł
4. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 51/XV/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 9 października 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 146.985
  02001 Gospodarka leśna 146.985
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 146.985
2. 758 Różne rozliczenia 24.838,94
  75814 Różne rozliczenia finansowe 24.838,94
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15.244,59
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 9.594,35
    Razem zwiększenia 171.823,94
 
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 51/XV/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 9 października 2015 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 24.838,94
  60017 Drogi wewnętrzne 24.838,94
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.838,94
2. 750 Administracja publiczna 24.838,94
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24.838,94
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.244,59
3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.040
  92195 Pozostała działalność 100.040
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.040
    Razem zwiększenia 171.823,94

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 51/XVI/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.11.2015 13:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.11.2015 13:04