Uchwała Nr 60/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015, dotyczących opracowania dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania…

Uchwała Nr 60/XVII/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015, dotyczących opracowania dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - km 13+230 o łącznej długości 4,736 km"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e i pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stary Dzików zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2015 związanych z opracowaniem dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - km 13+230 o łącznej długości 4,736 km" na 2016 rok w wysokości 48.000 zł.

§ 2

Spłata zobowiązań dotyczących wyżej wymienionego zadania nastąpi w roku 2016 w kwocie 48.000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

§ 3

Zobowiązania określone w § 2 zostaną spłacone w 2016 r. z dochodów własnych gminy tj. z podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w dochodach budżetu państwa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 60/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015, dotyczących opracowania dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2015 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż