Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości

Zarządzenie Nr 92/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych wart. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2a/2011 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dokonuje się następujących zmian:
1. W załączniku nr 3b - Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Starym Dzikowie wprowadza się konto pozabilansowe 960 "Wkład własny niepieniężny".

K o n t o 960 - Wkład własny niepieniężny
Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń Konto 960 służy do ewidencji wkładu własnego niepieniężnego poniesionego przy realizacji projektów z udziałem środków europejskich
Na koncie 960 - Wkład własny niepieniężny ujmuje się:
Wn Ma
- wyksięgowanie wkładu własnego niepieniężnego na podstawie dokumentu PK w wysokości poniesionego wkładu niepieniężnego w danym roku budżetowym - przypis wkładu własnego własnego niepieniężnego
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej Ewidencja szczegółowa winna umożliwić ustalenie wkładu niepieniężnego z podziałem na poszczególne zadania w realizowanym projekcie

2. W załączniku nr 3a - Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Stary Dzików, konto bilansowe 140 "Środki pieniężne w drodze" zastępuje się kontem 141 "Środki pieniężne w drodze".

K o n t o 141 - Środki pieniężne w drodze
Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.
Na koncie 141 - Środki pieniężne w drodze ujmuje się:
Wn Ma
- zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze
- środki otrzymane z innych budżetów, w przypadku gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego, w korespondencji z kontem 224 "Rozrachunki budżetu" lub 901 "Dochody budżetu"
- przelewy środków między rachunkami bankowymi, w korespondencji z kontami 133 "Rachunek budżetu", 135 "Rachunek środków na niewygasające wydatki"
- zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze
- przelewy środków między rachunkami bankowymi, w korespondencji z kontami 133 "Rachunek budżetu", 135 "Rachunek środków na niewygasające wydatki"
- wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek bankowy w korespondencji z kontami 133 "Rachunek budżetu", 135 "Rachunek środków na niewygasające wydatki"
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej Środki pieniężne w drodze są ewidencjonowane na bieżąco
Uwagi Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2015r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2015 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.01.2016 12:09 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
26.01.2016 12:08 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
26.01.2016 11:36Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
30.12.2015 12:27Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
30.12.2015 12:26 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)