Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 93/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 7.031,05 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.271 zł
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych - 0,05 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 4.760 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 158 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich - 158 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 7.031,05 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pokrycie wydatków krajowych podróży służbowych - 2.271 zł
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych - 0,05 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 4.760 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 158 zł, w tym na:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- składki emerytalno-rentowe pracownika zajmującego się realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich - 158 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 2.271,05 zł, z tego na:
- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.271 zł
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych - 0,05 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 158 zł, z tego na:
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich - 158 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 24.402,50 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 5.700 zł
b) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 302,50 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 16.400 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 października 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 2.271
  75011 Urzędy wojewódzkie 2.271
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.271
2. 852 Pomoc społeczna 4.760,05
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.760
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4.760
  85215 Dodatki mieszkaniowe 0,05
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,05
    Razem zwiększenia 7.031,05
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 158
  75011 Urzędy wojewódzkie 158
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 158
    Razem zmniejszenia 158

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 października 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 2.271
  75011 Urzędy wojewódzkie 2.271
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.971
  4410 Podróże służbowe krajowe 300
2. 852 Pomoc społeczna 4.760,05
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.760
  3110 Świadczenia społeczne 4.760
  85215 Dodatki mieszkaniowe 0,05
  3110 Świadczenia społeczne 0,05
    Razem zwiększenia 7.031,05
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 158
  75011 Urzędy wojewódzkie 158
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158
    Razem zmniejszenia 158

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 93/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 października 2015 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 2.271
  75011 Urzędy wojewódzkie 2.271
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.271
2. 852 Pomoc społeczna 0,05
  85215 Dodatki mieszkaniowe 0,05
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,05
    Razem zwiększenia 2.271,05
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 158
  75011 Urzędy wojewódzkie 158
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 158
    Razem zmniejszenia 158
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 2.271
  75011 Urzędy wojewódzkie 2.271
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.971
  4410 Podróże służbowe krajowe 300
2. 852 Pomoc społeczna 0,05
  85215 Dodatki mieszkaniowe 0,05
  3110 Świadczenia społeczne 0,05
    Razem zwiększenia 2.271,05
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 158
  75011 Urzędy wojewódzkie 158
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158
    Razem zmniejszenia 158

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 93/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 października 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 5.700 5.700
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.700 5.700
  4260 Zakup energii   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000  
  4410 Podróże służbowe krajowe   3.700
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000  
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 302,50 302,50
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 302,50 302,50
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   302,50
  4300 Zakup usług pozostałych 139,50  
  4410 Podróże służbowe krajowe 108  
3. 852 Pomoc społeczna 16.400 16.400
  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze   1.500
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   1.500
  85202 Domy pomocy społecznej   2.500
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   2.500
  85204 Rodziny zastępcze   1.000
  4430 Różne opłaty i składki   1.000
  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   2.000
  4410 Podróże służbowe krajowe   600
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.400
  85216 Zasiłki stałe   5.000
  3110 Świadczenia społeczne   5.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 16.400  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.400  
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   4.400
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy   400
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2.000
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000 2.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000 2.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
    Razem 24.402,50 24.402,50

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2015 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż