Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Zarządzenie Nr 94/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
rnzarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 32.139,57 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 27.878,57 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 350 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 3.911 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 32.139,57 zł, w tym na:
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - 27.878,57 zł
- dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 350 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 3.911 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków Wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 28.228,57 zł, z tego na:
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 27.878,57 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 350 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 października 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 27.878,57
  80101 Szkoły podstawowe 14.063,94
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.063,94
  80110 Gimnazja 13.149,65
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13.149,65
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 664,98
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 664,98
2. 852 Pomoc społeczna 4.261
  85216 Zasiłki stałe 3.911
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.911
  85295 Pozostała działalność 350
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 350
    Razem zwiększenia 32.139,57

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 94/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 października 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 27.878,57
  80101 Szkoły podstawowe 14.063,94
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140,64
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.923,30
  80110 Gimnazja 13.149,65
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130,19
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.019,46
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 664,98
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,58
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 658,40
2. 852 Pomoc społeczna 4.261
  85216 Zasiłki stałe 3.911
  3110 Świadczenia społeczne 3.911
  85295 Pozostała działalność 350
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350
    Razem zwiększenia 32.139,57

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 94/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 października 2015 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 27.878,57
  80101 Szkoły podstawowe 14.063,94
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.063,94
  80110 Gimnazja 13.149,65
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13.149,65
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 664,98
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 664,98
2. 852 Pomoc społeczna 4.261
  85295 Pozostała działalność 350
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 350
    Razem zwiększenia 28.228,57

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 27.878,57
  80101 Szkoły podstawowe 14.063,94
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140,64
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.923,30
  80110 Gimnazja 13.149,65
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130,19
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.019,46
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 664,98
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,58
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 658,40
2. 852 Pomoc społeczna 4.261
  85295 Pozostała działalność 350
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350
    Razem zwiększenia 28.228,57

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2015 13:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż