Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 172.494,99 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 143.442,99 zł
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP - 9.000 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 14.000 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 652 zł
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku - 5.400 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 172.494,99 zł, w tym na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 143.442,99 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - 14.000 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - 652 zł
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku - 5.400 zł
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP - 9.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 152.442,99 zł, z tego na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 143.442,99 zł
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP - 9.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.172 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 100 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 60 zł
c) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 700 zł
d) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 24 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.110 zł
f) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 178 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 października 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 143.442,99
  01095 Pozostała działalność 143.442,99
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 143.442,99
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9.000
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9.000
3. 852 Pomoc społeczna 5.400
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.400
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.400
4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14.652
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 14.652
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14.000
  2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 652
    Razem zwiększenia 172.494,99

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 października 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 143.442,99
  01095 Pozostała działalność 143.442,99
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.812,61
  4430 Różne opłaty i składki 140.630,38
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9.000
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9.000
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000
3. 852 Pomoc społeczna 5.400
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.400
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.400
4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14.652
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 14.652
  3240 Stypendia dla uczniów 14.000
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 652
    Razem zwiększenia 172.494,99

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 95/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 października 2015 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 143.442,99
  01095 Pozostała działalność 143.442,99
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 143.442,99
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9.000
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9.000
    Razem zwiększenia 152.494,99
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 143.442,99
  01095 Pozostała działalność 143.442,99
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.812,61
  4430 Różne opłaty i składki 140.630,38
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9.000
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9.000
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000
    Razem zwiększenia 152.494,99

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 95/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 października 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 100 100
  02001 Gospodarka leśna 100 100
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   100
2. 600 Transport i łączność 60 60
  60016 Drogi publiczne gminne 60 60
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10  
  4280 Zakup usług zdrowotnych   60
3. 710 Działalność usługowa 700 700
  71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 700  
  4300 Zakup usług pozostałych 700  
  71035 Cmentarze   700
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   400
4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 24
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24 24
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   24
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24  
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.110 1.110
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.110 1.110
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   10
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   500
  4120 Składki na Fundusz Pracy   100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   400
  4260 Zakup energii   100
  4300 Zakup usług pozostałych 400  
6. 852 Pomoc społeczna 178 178
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 178 178
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   178
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 178  
    Razem 2.172 2.172

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2015 19:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż