Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz rozdysponowaniem rezerwy na wydatki…

Zarządzenie Nr 97/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz rozdysponowaniem rezerwy na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
rnzarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 305,05 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 305,05 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 305,05 zł, w tym na:
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2015 r. oraz koszty obsługi zadania - 305,05 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 305,05 zł, z tego na:
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2015 r. oraz koszty obsługi zadania - 305,05 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 3.240 zł na przeglądy kominiarskie i przeglądy techniczne budynków komunalnych mieszkalnych.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
rnz dnia 30 października 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 305,05
  85215 Dodatki mieszkaniowe 305,05
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 305,05
    Razem zmniejszenia 305,05

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 97/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 305,05
  85215 Dodatki mieszkaniowe 305,05
  3110 Świadczenia społeczne 298,95
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,10
    Razem zmniejszenia 305,05

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 97/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2015 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 305,05
  85215 Dodatki mieszkaniowe 305,05
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 305,05
    Razem zmniejszenia 305,05
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 305,05
  85215 Dodatki mieszkaniowe 305,05
  3110 Świadczenia społeczne 298,95
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,10
    Razem zmniejszenia 305,05

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 97/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.240  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.240  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.240  
2. 758 Różne rozliczenia   3.240
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   3.240
  4810 Rezerwy   3.240
    Razem 3.240 3.240

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz rozdysponowaniem rezerwy na wydatki…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2015 20:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż