Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 98/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy budżetowej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 3.450 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS - 3.450 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 3.450 zł, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia w ośrodku pomocy społecznej - 3.450 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 35.475,64 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.700 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 2.000 zł
c) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 1.000 zł
d) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 12.275,64 zł
e) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 17.500 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł na zakup energii w budynkach komunalnych.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 3.450
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.450
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.450
    Razem zwiększenia 3.450

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 98/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 listopada 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 3.450
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.450
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.450
    Razem zwiększenia 3.450

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 98/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 listopada 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000  
  4260 Zakup energii 1.000  
2. 750 Administracja publiczna 2.700 2.700
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.200 2.700
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   1.200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.200  
  75095 Pozostała działalność 500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000 2.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
4. 758 Różne rozliczenia   1.000
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.000
  4810 Rezerwy   1.000
5. 801 Oświata i wychowanie 1.000 1.000
  80101 Szkoły podstawowe 1.000 1.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000  
  4260 Zakup energii   1.000
6. 852 Pomoc społeczna 12.275,64 12.275,64
  85206 Wspieranie rodziny 162,10 162,10
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162,10  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   162,10
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.349 9.349
  3110 Świadczenia społeczne   9.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   349
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 349  
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 882 882
  4120 Składki na Fundusz Pracy 350  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 212  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   882
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100  
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 180 180
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   180
  85295 Pozostała działalność 1.702,54 1.702,54
  3110 Świadczenia społeczne 1.702,54  
  3119 Świadczenia społeczne   1.702,54
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.500 17.500
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17.500 17.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   8.050
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.800
  4120 Składki na Fundusz Pracy   560
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500  
  4260 Zakup energii 15.000  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   7.090
    Razem 36.475,64 36.475,64

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2015 21:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż