Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 99/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 62.338,00 złw tym;
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 62.338,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 99/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 listopada 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 62.338 62.338
  80101 Szkoły podstawowe   30.739
  4260 Zakup energii   30.739
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1.000 1.000
  3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 1.000  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.000
  80110 Gimnazja publiczne 30.700  
  3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 3.200  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500  
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 620 620
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 405  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   620
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39  
  4410 Podróże służbowe krajowe 39  
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 29.900 29.900
  3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 16.500  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   29.900
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.200  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200  
  80195 Pozostała działalność 79 79
  4210 Zakup materiałów w wyposażenia   79
  4300 Zakup usług pozostałych 79  
    Razem 62.338 62.338

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2015 23:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż