Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 101/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 3.750 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w szczególności dotyczących zadań związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych - 3.750 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 26.895 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 24.942 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 618 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.335 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 3.750 zł, w tym na:
- składki emerytalno-rentowe oraz pokrycie kosztów delegacji pracowniczych w ośrodku pomocy społecznej - 3.750 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 26.895 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 24.942 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 618 zł
- wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - 1.335 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 26.895 zł, z tego na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 24.942 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 618 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.335 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.100 zł, w tym:
a) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 2.100 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 3.750
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.750
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.750
    Razem zwiększenia 3.750
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 26.895
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24.942
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24.942
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 618
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 618
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.335
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.335
    Razem zmniejszenia 26.895

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 listopada 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 3.750
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.750
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000
  4410 Podróże służbowe krajowe 750
    Razem zwiększenia 3.750
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 26.895
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24.942
  3110 Świadczenia społeczne 24.942
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 618
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 618
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.335
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.335
    Razem zmniejszenia 26.895

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 101/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 listopada 2015 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 26.895
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24.942
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24.942
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 618
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 618
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.335
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.335
    Razem zmniejszenia 26.895
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 26.895
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24.942
  3110 Świadczenia społeczne 24.942
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 618
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 618
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.335
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.335
    Razem zmniejszenia 26.895

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 101/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 listopada 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.100 2.100
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.100  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.100  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   2.100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   900
  4300 Zakup usług pozostałych   900
    Razem 2.100 2.100

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.01.2016 17:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż