Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 102/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 3.350 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 1.350 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 2.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 1.727 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- wypłatę zasiłków stałych - 1.584 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 143 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 3.350 zł, w tym na:
- wynagrodzenia pracowników w ośrodku pomocy społecznej - 1.350 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 2.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 1.727 zł, w tym na:
- wypłatę zasików stałych - 1.584 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 143 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 6.120 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 1.400 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 50 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.960 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 210 zł
e) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 500 zł
f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 3.456 zł na wyrównanie terenu recyklerem na działkach gminnych.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 3.350
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.350
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.350
    Razem zwiększenia 3.350
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.727
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 143
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 143
  85216 Zasiłki stałe 1.584
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.584
    Razem zmniejszenia 1.727

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 listopada 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 3.350
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.000
  3110 Świadczenia społeczne 2.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.350
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.350
    Razem zwiększenia 3.350
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.727
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 143
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 143
  85216 Zasiłki stałe 1.584
  3110 Świadczenia społeczne 1.584
    Razem zmniejszenia 1.727

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 102/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 listopada 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 1.400 1.400
  02001 Gospodarka leśna 1.400 1.400
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.400  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   1.400
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 50
  40002 Drogi publiczne gminne 50 50
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   50
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.456  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.456  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.456  
4. 750 Administracja publiczna 1.960 1.960
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 1.960
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.960
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.460  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.410  
  4300 Zakup usług pozostałych 50  
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 210 210
  75412 Ochotnicze straże pożarne 210 210
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   210
6. 758 Różne rozliczenia   3.456
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   3.456
  4810 Rezerwy   3.456
7. 801 Oświata i wychowanie 500 500
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 500
  4120 Składki na Fundusz Pracy   99
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
  4430 Różne opłaty i składki   289
  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   112
8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000 2.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000 2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
  4480 Podatek od nieruchomości   1.088
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   912
    Razem 9.576 9.576

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.01.2016 18:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż