Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 103/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 168.383,00 zł w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 164.523,00 zł.
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 3.860,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 listopada 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 164.523 164.523
  80101 Szkoły podstawowe 89.522 65.047
  3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń   8.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78.533  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.650 19.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy   5.700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   600
  4260 Zakup energii 6.739 30.483
  4300 Zakup usług pozostałych 600 1.000
  4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego   264
  80103 Oddziały przedszkolne w szkoachy podstawowych   26.520
  3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń   1.040
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   18.978
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   5.044
  4120 Składki na Fundusz Pracy   717
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   91
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   500
  4280 Zakup usług zdrowotnych   150
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego   37.623
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   16.392
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   18.231
  4120 Składki na Fundusz Pracy   1.787
  4280 Zakup usług zdrowotnych   386
  4300 Zakup usług pozostałych   827
  80110 Gimnazja publiczne 54.776 17.457
  3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 876 3.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.900  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   10.200
  4120 Składki na Fundusz Pracy   2.255
  4260 Zakup energii   1.142
  4280 Zakup usług zdrowotnych   200
  4430 Różne opłaty i składki   660
  80113 Dowożenie uczniów do szkół   4.630
  4300 Zakup usług pozostałych   4.630
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7.530 661
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.233  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 7  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   600
  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 30  
  4410 Podróże służbowe krajowe 62  
  4480 Podatek od nieruchomości   61
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 110  
  4410 Podróże służbowe krajowe 110  
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 12.585 12.585
  3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 522  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.368 12.585
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.566  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 129  
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.860 3.860
  85401 Świetlice szkolne 3.860 2.048
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.134  
  4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 726  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   277
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   1.621
  4280 Zakup usług zdrowotnych   150
  85415 Pomoc materialna dla uczniów   1.812
  3240 Stypendia dla uczniów 1.812  
    Razem 168.383 168.383

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.01.2016 19:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż