Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 104/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 5.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 5.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 5.000 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków okresowych - 5.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 7.700 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 700 zł
b) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 7.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 104/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 5.000
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.000
    Razem zwiększenia 5.000

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 104/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 listopada 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 5.000
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.000
  3110 Świadczenia społeczne 5.000
    Razem zwiększenia 5.000

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 104/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 listopada 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 700 700
  60095 Pozostała działalność 700 700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700  
  4300 Zakup usług pozostałych   700
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000 7.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.000  
  4260 Zakup energii 7.000  
  90002 Gospodarka odpadami   7.000
  4300 Zakup usług pozostałych   7.000
    Razem 7.700 7.700

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.01.2016 20:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż