Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 105/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 13.660,00 zł w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 13.660,00 zł w tym zadania zlecone na kwotę 2.600,00 zł z § 4210 na § 4240.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 13.660 13.660
  80101 Szkoły podstawowe 4.955 3.289
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.600
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.600  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.110  
  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   540
  4410 Podróże służbowe krajowe 245 149
  80103 Oddziały przedszkolne w szkoachy podstawowych   100
  4410 Podróże służbowe krajowe   100
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego   317
  4300 Zakup usług pozostałych   67
  4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   250
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.900 5.610
  4300 Zakup usług pozostałych 2.900 5.610
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.694  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 528  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.079  
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 115 1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
  4410 Podróże służbowe krajowe 115  
  80148 Stołówki szkolne 3.452 2.300
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 852  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 110 300
  4220 Zakup środków żywności 2.000 2.000
  4260 Zakup energii 90  
  80195 Pozostała działalność 544 544
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   544
  4300 Zakup usług pozostałych 544  
    Razem 13.660 13.660

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.01.2016 20:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż