Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i…

Zarządzenie Nr 107/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 14.405 zł, w tym:
a) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 200 zł
b) w dziale "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" na kwotę 4.205 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 10.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 7.037,45 zł na:
- wypłatę ekwiwalentów i badania okresowe strażaków członków OSP - 5.000 zł
- opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" - 2.037,45 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 107/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 710 Działalność usługowa 200 200
  71035 Cmentarze 200 200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   200
  4300 Zakup usług pozostałych 200  
2. 750 Administracja publiczna 6.242,45 4.205
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.800 2.800
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.800
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
  4430 Różne opłaty i składki 800  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.405 1.405
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.405
  4300 Zakup usług pozostałych 1.405  
  75095 Pozostała działalność 2.037,45  
  4430 Różne opłaty i składki 2.037,45  
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000  
  75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000  
4. 758 Różne rozliczenia   7.037,45
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   7.037,45
  4810 Rezerwy   7.037,45
5. 852 Pomoc społeczna 10.000 10.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.000  
  3110 Świadczenia społeczne 10.000  
  85219 Ośrodki pomocy społecznej   10.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   10.000
    Razem 21.442,45 21.442,45

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.01.2016 23:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż